I.          Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Sylwia Prawdzik prowadząca działalność gospodarczą pod firmąSmart CoachingSylwia Prawdzik wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarczych, pod adresem: ulica 26 Kwietnia nr 35 m. 36, 71-126 Szczecin posługującą się numerem NIP: 8522047453, zwana dalej Usługodawcą.

Usługodawca prowadzi stronę internetową pod adresemwww.sylwiaprawdzik.pli nią zarządza. 

II.         Kontakt

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: biuro@sylwiaprawdzik.pl.

III.        Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

DANE UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ

1)        W celu skontaktowania się z Panią/Panemw sprawie przez Panią/Pana opisanej, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-maillub numer telefonu,

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi odpowiedź na Pani/Pana wiadomość skierowaną do nas przy użyciu danych kontaktowych podanych na stronie.

2)        W celu archiwalnym i dowodowymprzetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail.

—na potrzebyzabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Usługodawcy jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez Pana/Panią z Usługodawcą).

3)        W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Usługodawcy, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • data i godzina odwiedzin strony;
 • rodzaj systemu operacyjnego;
 • przybliżona lokalizacja;
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony;
 • czas spędzony na stronie;
 • odwiedzone podstrony.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Usługodawcy jest poznanie aktywności użytkowników na stronie internetowej).

4) W celu przesyłania newslettera (po udzieleniu zgody wynikającej z przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną) przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię,
 • adres e-mail.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadniony interes Administratora stanowi przesyłanie informacji handlowych na co Pani/Pan wyraził zgodę.

5) W celu zamieszczenia przez Pana/Panią komentarza na stronie internetowej pod opublikowanym artykułem przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 

 • imię,
 • adres e-mail,
 • numer IP.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (w tym przypadku przyjmujemy, że zamieszczenie komentarza jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych);

6)        W celu wykorzystywania cookiesna stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

 

 

DANE OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z UPOWAŻNIENIA KONTRAHENTA LUB KLIENTA NP. WYZNACZONYCH DO WSPÓŁPRACY Z USŁUGODAWCĄ PRACOWNIKÓW LUB UPOWAŻNIONYCH PEŁNOMOCNIKÓW

1)        W celu skontaktowania się z Panią/Panem, aby zawrzeć lub wykonać umowę z klientem lub kontrahentem, w imieniu którego się Pani/Pan kontaktuje, Usługodawca przetwarza takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail lub numer telefonu;
 • stanowisko;
 • dane identyfikacyjne klienta, kontrahenta (czyli np. jednocześnie miejsce Pani/Pana pracy);
 • dane o sprawie, w której się Pani/Pan komunikuje.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi zawarcie i wykonanie umowy z osobą, w imieniu której się z nami Pani/Pan komunikuje oraz art. 6 ust. 1 lit b RODO – zawarcie i wykonanie umowy.

Pani/Pana dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub od osoby na rzecz której się z nami Pani/Pan kontaktuje.

2)        W celu archiwalnym i dowodowymprzetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • stanowisko;
 • dane identyfikacyjne klienta, kontrahenta (czyli np. jednocześnie miejsce Pani/Pana pracy);
 • dane o sprawie, w której się Pani/Pan komunikuje.

—na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Usługodawcy jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przezPanią/Pana z Usługodawcą np., spełnienie niniejszego obowiązku informacyjnego).

3)        W celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, jeśli Pani/Pana dane były podane w umowie jako dane do kontaktu lub widniały w dokumentach księgowych, przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • stanowisko;
 • dane identyfikacyjne klienta, kontrahenta (czyli np. jednocześnie miejsce Pani/Pana pracy);
 • dane wynikające z właściwych przepisów podatkowych.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw.z właściwymi przepisami prawa podatkowego.

DANE SŁUŻBOWE OSÓB DO KONTAKTU POZYSKANE Z WIZYTÓWEK LUB JAKO DANE POWSZECHNIE DOSTĘPNE

1)        W celu skontaktowania się z Panią/Panem Usługodawca przetwarza takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail lub numer telefonu;
 • stanowisko;
 • dane o Pani/Pana miejscu pracy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi utrzymanie i rozwój relacji biznesowych z Panią/Panem lub podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje.

Pani/Pana dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana np. z wizytówki, lub ze źródeł powszechnie dostępnych, jak firmowa strona internetowa czy www.linkedin.com

DANE KLIENTÓW

Usługodawca przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • zawarcia i/lub wykonania umowy pomiędzy Panią/Panem, a Usługodawcą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 • komunikacji pomiędzy Panią/Panem, a Usługodawcą, a także osobami zaangażowanymi w realizację umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem jest wymiana informacji dotyczących zawarcia lub wykonania umowy;
 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy jest np. posiadanie potwierdzenia spełnienia niniejszego obowiązku informacyjnego wobec Pani/Pana;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy jest ochrona interesu majątkowego Usługodawcy;
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy jest posiadanie informacji potrzebnych np. organom państwowym;
 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego przez Usługodawcę);
 • zapewnienia ochrony mienia i osób przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego– na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy jest ochrona mienia i osób korzystających z budynku należącego do Studia.

IV.       Cookies

1)        Usługodawca na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Google’a,).

2)        Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies służą do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia kierowanie do Ciebie reklamy behawioranej. Jednak aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez wskazany podmiot.

3)        Pani/Pana przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pani/Pana urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy sobie Pani/Pan wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

4)        Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.

V.        Prawo wycofania zgody

1)        Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

2)        Jeżeli chciałby/chciałby Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila podanego w punkcie II.

3)        Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

VI.       Wymóg podania danych osobowych

1)        Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pani/Pana decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pani/Pana oczekiwania w zakresie korzystania ze strony internetowej lub w celu skontaktowania się ze Usługodawcą, a w przypadku zawarcia lub wykonania umowy stanowi warunek jej zawarcia lub wykonania.

2)        Jeżeli kontaktuje się Pani/Pan z nami w imieniu naszego klienta lub kontrahenta podanie danych może być niezbędne z uwagi na łączącą Panią/Pana relację z klientem lub kontrahentem Usługodawcy, jak również jest nam niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy na rzecz osoby, w imieniu której się Pani/Pan komunikuje.

3)        W przypadku, gdy podstawą prawna przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi warunek realizacji przez Usługodawcę powołanego interesu.

4)        Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa – podanie Pani/Pana danych jest obowiązkiem prawnym.

VII.      Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Będziemy Twoje dane przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, ale nie będzie to wywoływać wobec Ciebie skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Wykonywane przez mad profilowanie pozwala nam ustalić Twoje zainteresowania w odniesieniu do świadczonych przez nad usług lub oferowanych produktów. Dzięki temu możemy tworzyć specjalnie dla Ciebie spersonalizowaną reklamę.

VIII.     Odbiorcy danych osobowych

1)        Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, możemy przekazać Pani/Pana dane hostingodawcy, prawnikom, właścicielom mediów społecznościowych, dostawcy narzędzia do tworzenia statystyk, dostawcy usług płatniczych, jeśli komunikuje się Pani/Pan z Usługodawcą w imieniu naszego klienta lub kontrahenta - podmiotom biorącym udział w sprawie, w której się Pani/Pan komunikuje.

2)        Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pani/Pana dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

IX.       Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że możemy przekazywać Pani/Pana dane poza Europejski Obszar Gospodarczy , co wynika np. z korzystania przez nas z Google Analytics lub mediów społecznościowych. W związku z tym Pani/Pana dane są przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku.

X.        Okres przetwarzania danych osobowych

1)        Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pani/Pana danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte lub zniszczone.

2)        Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kontaktowym;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w tym np. upływu terminów przedawnienia) — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową;
 • do czasu upływu terminów przedawnienia – w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie prawa podatkowego oraz w celu zawarcia lub wykonania umowy.

XI.       Uprawnienia podmiotów danych

1)        Uprzejmie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.

2)        Szanujemy Pani/Pana prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

3)        Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Pani/Panu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

4)        Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności; lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

XII.      Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli Pan/Pani uważa, że jego/jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XIII.     Postanowienia końcowe

1)        W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2)        O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pani/Pan powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.