§ 1

Wstęp

Polityka określa korzystanie przez Państwa z Newsletteru oraz kwestie związane z przetwarzaniem przez Sylwię Prawdzik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Smart Coaching Sylwia Prawdzik w Szczecinie przy ul. 26 Kwietnia 35 lok 36, wpisaną przez ministra właściwego do spraw gospodarki do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwaną dalej „Smart Coaching Sylwia Prawdzik”) posługująca się numerem NIP: [*], e-mail biuro@sylwiaprawdzik.pl, numerem telefonu +48 606 535 490  Państwa danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej pod adresem sylwiaprawdzik.pl oraz stosowania plików „cookies”.

§ 2

Definicje

 1. Formularz Newsletter” – oznacza interaktywny formularz będący bezpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczna, który należy wypełnić w celu zawarcia Umowy Newsletter
 2. Potwierdzenie” – oznacza wiadomość e-mail wysłaną Państwu przez Annę Popławską, po aktywacji przycisku „Zapisz”, na adres e-mail podany w Formularzu Newsletter,
 3. Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Annę Popławską na Państwa rzecz poprzez przesyłanie do Państwa listu elektronicznego, za pośrednictwem którego Anna Popławska informuje Państwa o nowych wydarzeniach,
 4. Polityka” – oznacza niniejszą politykę prywatności
 5. „Umowa Newsletter” - oznacza umowę zawartą pomiędzy Państwem, a Anną Popławską na świadczenie Usługi Newsletter

§ 3

Postanowienia Ogólne

 1. Polityka została sporządzona w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.
 2. Jesteście Państwo zobowiązani podać prawdziwe dane w celu korzystania ze Newsletter.
 3. Smart Coaching Sylwia Prawdzik świadczy usługę Newsletter na Państwa rzecz bezpłatnie.
 4. Smart Coaching Sylwia Prawdzik zapewnia funkcjonowanie strony sylwiaprawdzik.pl w najnowszych przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome, Safari, Opera. 
 5. W celu korzystania ze strony sylwiaprawdzik.pl niezbędne jest posiadanie przez Państwa:
 • urządzenia z dostępem do sieci Internet umożliwiającego korzystanie z zasobów internetu,
 • aktywnej skrzynki e-mail,
 • przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Zaleca się stosowanie jednej z przeglądarek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu z włączoną opcją „cookies”.
 1. Obowiązuje Państwa zakaz:
 • dostarczania treści o charakterze bezprawnym w tym, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego
 • korzystania ze Newsletteru w sposób utrudniający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Smart Coaching Sylwii Prawdzik oraz innych użytkowników.
 1. Smart Coaching Sylwia Prawdzik informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 2. Smart Coaching Sylwia Prawdzik informuje, że pomimo stosowania przez nią zabezpieczeń, o których mowa w ust. 7 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz Państwa urządzenia, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Smart Coaching Sylwia Prawdzik zaleca stosowanie przez Państwa programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci internet.
 3. Akceptacja Polityki jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku akceptacji Polityki przez Państwa nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z usługi Newsletter.


§ 4

Newsletter

 1. Możecie Państwo zawrzeć Umowę Newsletter 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w ciągu całego roku.
 2. W celu zawarcia Umowy Newsletter jesteście Państwo zobowiązani co najmniej:
 • wypełnić Formularz Newsletter,
 • zaakceptować Politykę
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Smart Coaching Sylwia Prawdzik Państwa danych osobowych podanych w Formularzu Newsletter w celu otrzymywania przez Państwa informacji handlowej
 • wyrazić zgodę na otrzymywanie przez Państwa informacji handlowych od Smart Coaching Sylwia Prawdzik w ramach usługi Newsletter,
 • wyrazić zgodę na używanie przez Smart Coaching Sylwia Prawdzik Państwa telekomunikacyjnych urządzeń krańcowych w celu marketingu bezpośredniego,
 • aktywować przycisk „Zapisz”
 1. Zgody, o której mowa w ust. 2 są dobrowolne i mogą zostać w każdej chwili przez Państwa cofnięte, co jednakże uniemożliwi korzystanie przez Państwa z Newsletteru
 2. Po aktywacji przycisku „Zapisz” otrzymacie Państwo na maila wskazanego w Formularzu Newsletter Potwierdzenie zawierające link aktywacyjny
 3. Z chwilą aktywacji przez Państwa linku, o którym mowa w ust. 3 powyżej pomiędzy Państwem, a Smart Coaching Sylwią Prawdzik dochodzi do zawarcia na czas nieokreślony Umowy Newsletter.
 4. Możecie Państwo wypowiedzieć Umowę Newsletter w każdej chwili poprzez kontakt mailowy na adres biuro@sylwiaprawdzik.pl.


§ 5

Reklamacja

 1. Jesteście Państwo uprawnieni do składania reklamacji w dni powszednie, w godzinach od 9.00 do 17.00.
 2. Smart Coaching Sylwia Prawdzik zaleca podanie przez Państwa w ramach składanej reklamacji następujących informacji:
 • Państwa danych kontaktowych,
 • co stanowi przyczynę reklamacji,
 • czego się Państwo domagacie
 1. Zalecenia wskazane w ust.2 powyżej mają jedynie na celu ułatwienie rozpatrzenia przez Smart Coaching Sylwia Prawdzik Państwa reklamacji. Nie zastosowanie się do nich przez Państwa nie wywołuje żadnych konsekwencji, w szczególności nie skutkuje odrzuceniem lub odmową rozpatrzenia reklamacji.
 2. Smart Coaching Sylwia Prawdzik rozpatrzy Państwa reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych i ustosunkuje się do niej poprzez przesłanie Państwu odpowiedzi na adres, z którego zostanie złożona reklamacja.


§ 6

Administrator danych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Smart Coaching Sylwia Prawdzik.
 2. Smart Coaching Sylwia Prawdzik informuje, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w zbiorze pod nazwą „Informacja Handlowa” „Klienci” oraz „Uczestnicy Konkursu na Udział w Programie Chudnij Głową”, w stosunku do których zostały złożone wnioski o rejestrację do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Smart Coaching Sylwia Prawdzik nie powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji w związku z czym samodzielnie wykonuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (zwanej dalej „UODO”)

 

§ 7

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych 

 1. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi :
 • konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z Smart Coaching Sylwia Prawdzik , jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 23 ust. 1 pkt. 3 UODO)
 • konieczność zrealizowania przez Smart Coaching Sylwia Prawdzik uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa (art. 23 ust. 1 pkt. 2 UODO)
 • na podstawie udzielonych przez Państwa zgód (art. 23 ust.1 pkt.1 UODO)
 • wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Smart Coaching Sylwia Prawdzik, albo odbiorców danych (art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO), które zgodnie z art. 23 ust 4 UODO stanowi w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług Smart Coaching Sylwia Prawdzik oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez Smart Coaching Sylwia Prawdzik działalności gospodarczej. 
 1. Udzielenie przez Państwa zgód, o których owa w ust. 1 pkt. c) powyżej oraz podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne..
 2. Udzielone zgody, o których mowa w ust. 1 pkt. c) niniejszego paragrafu może zostać przez Państwa w każdej chwili cofnięte, a podane dane osobowe usunięte przez Smart Coaching Sylwia Prawdzik. W tym celu należy przesłać stosowne żądanie na adres podany na wstępie Polityki.

 

§ 8

Cel i zakres przetwarzania Państwa danych 

 1. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i zakresie wynikającym z udzielonych przez Państwa zgód, wypełnionych formularzy oraz czynności dokonywanych przez Państwa ze Smart Coaching Sylwia Prawdzik..
 2. W celu zawarcia i wykonania umów Smart Coaching Sylwia Prawdzik przetwarza następujące Państwa dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail prywatny, adres e-mail firmowy, adres zamieszkania, stanowisko pracy, IP komputera, PESEL, NIP, dane o stanie Państwa zdrowia, imię rodzica/opiekuna prawnego, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, numer i seria dowodu a w przypadku prowadzenia przez Państwa działalności gospodarczej również nazwę firmy.
 3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu będą przetwarzane w oparciu o przesłankę określoną w § 3 ust. 1 pkt a) lub § 3 ust. 1 pkt b) Polityki.
 4. Smart Coaching Sylwia Prawdzik będzie przetwarzać Państwa adres e-mail w celach marketingowych oraz w celu wysyłanie informacji handlowych na w oparciu o przesłankę określoną w § 3 ust. 1 pkt c) i § 3 ust. 1 pkt d) Polityki.

§ 9

Udostępnienie

Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.


§ 10

Uprawnienia

 1. Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich.
 2. Macie Państwo prawo uzyskać od Smart Coaching Sylwia Prawdzik następujące informacje:
 1. o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach danego zbioru,
 2. od kiedy Państwa dane są przetwarzane w danym zbiorze,
 3. o źródle z którego pochodzą Państwa dane,
 4. o odbiorcach, lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane
 1. Ponadto na Państwa żądanie Smart Coaching Sylwia Prawdzik, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Poza tym w przypadku przetwarzania Państwa danych przez Smart Coaching Sylwia Prawdzik w celu marketingu bezpośredniego na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO jesteście Państwo uprawnieni do:
 1. wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację,
 2. wniesienia sprzeciwu
 1. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przedstawić Administratorowi Danych stosowne żądanie na adres e-mail biuro@sylwiaprawdzik.pl


§ 11

Zasady ochrony danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z UODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Smart Coaching Sylwia Prawdzik zastosowała środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczył Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Smart Coaching Sylwia Prawdzik wdrożyła politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 4. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Smart Coaching Sylwia Prawdzik, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z dokumentacją określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.


§ 12

Ciasteczka

 1. Smart Coaching Sylwia Prawdzik oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
 2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer strony internetowej sylwiaprawdzik.pl (zwanej dalej „Stroną”) i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu). Więcej informacji na temat plików cookies możecie Państwo przeczytać na www.wszystkoociasteczkach.pl
 3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają Smart Coaching Sylwia Prawdzik określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Stronę (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto tę stronę odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (jaka była zawartość koszyka). 
 4. Smart Coaching Sylwia Prawdzik korzysta z wewnętrznych plików cookies.
 5. Smart Coaching Sylwia Prawdzik wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:
 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony,
 • statystycznym, 
 • przystosowania Strony do Państwa preferencji
 1. Smart Coaching Sylwia Prawdzik może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe. 
 2. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane się z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.
 3. Smart Coaching Sylwia Prawdzik korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na Stronie oraz sposobu korzystania ze Strony.
 4. Smart Coaching Sylwia Pradzik wykorzystuje w celu reklamy Strony i świadczonych przez siebie usług Google AdWards, które używa plików cookies umieszczonych na Państwa urządzeniu.
 5. W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Stronę z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.
 6. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas Strona może nie funkcjonować prawidłowo.
 7. Smart Coaching Sylwia Prawdzik korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego Państwo używacie łącząc się ze Stroną tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.
 8. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym.
 9. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu na Stronie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Państwa.


§ 13

Zmiany

 1. Smart Coaching Sylwia Prawdzik zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki na stronie internetowej pod adresem sylwiaprawdzik.pl.
 2. Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce.